جایزه نقدی ۱ میلیون تومانی روزانه
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
حامد الماسی پور ۶۶۰۷***۰۹۱۴ ۹۵/۱۰/۳۰
آرمین حنیفی ۸۲۳۸***۰۹۱۸ ۹۵/۰۹/۲۲
ابوالفضل فلاحی ۷۲۳۲***۰۹۱۱ ۹۵/۰۳/۱۲
احسان تیموری ۹۳۶۶***۰۹۹۰ ۹۵/۰۴/۱۳
احمد زارعی ۶۱۵۵***۰۹۱۹ ۹۵/۰۸/۲۸
احمد لطفی ۸۹۸۶***۰۹۱۱ ۹۵/۰۱/۱۲
اسحاق کمالی ۹۲۵۶***۰۹۱۷ ۹۵/۰۲/۰۵
اسفندیار پاپی خادم ۹۳۶۶***۰۹۱۶ ۹۵/۰۴/۲۸
اسماعیل عزتی ۲۷۸۶***۰۹۱۹ ۹۵/۱۲/۳۰
اصغر استاد محمدی ۷۸۴۲***۰۹۱۲ ۹۵/۱۲/۰۹
اصغر ریاحی ۳۹۵۹***۰۹۱۳ ۹۵/۱۱/۲۴
الهام حاتمی ۹۰۹۹***۰۹۱۹ ۹۵/۰۳/۲۶
الیاس سعیدی ۸۱۲۹***۰۹۱۲ ۹۵/۰۹/۱۳
امان دٌردی کلته ۵۹۱۷***۰۹۱۱ ۹۵/۰۳/۲۵
امیر آزمون ۵۱۹۹***۰۹۱۹ ۹۵/۰۲/۱۱
امیر هوشنگ بشارتی ۷۷۶۹***۰۹۱۲ ۹۵/۰۴/۰۸
اکبر اعتمادی برنا ۶۰۳۸***۰۹۱۹ ۹۵/۰۴/۰۲
اکبر مظلومی ۴۰۱۱***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۲۱
اکرم معظمی ۸۰۷۵***۰۹۱۵ ۹۵/۱۱/۱۴
بابک آزادیان ۳۸۸۰***۰۹۱۵ ۹۵/۰۴/۲۲
بابک فضل علی ۸۸۴۱***۰۹۱۰ ۹۵/۰۱/۱۸
بهروز خسروی ۶۲۷۰***۰۹۱۵ ۹۵/۱۱/۱۹
بهروز زارعی ۹۷۷۴***۰۹۱۲ ۹۵/۰۳/۰۹
بهروز صدر آرا ۴۴۰۲***۰۹۱۱ ۹۵/۰۴/۰۱
بهروز کسائیان ۲۷۷۱***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۱۷
بهزاد ابری نیا ۹۵۷۴***۰۹۱۱ ۹۵/۰۲/۱۷
بهمن صالحی ۹۶۵۱***۰۹۱۷ ۹۵/۰۳/۱۶
بهنام عساکره ۲۴۱۸***۰۹۱۶ ۹۵/۱۱/۰۱
بی بی زهرا بحرینی ۳۹۳۳***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۰۲
بیژن نازی ۶۷۳۲***۰۹۱۱ ۹۵/۰۴/۲۷
تقی بهرامی ۶۲۹۲***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۱۴
تقی موذن ۱۶۴۰***۰۹۱۱ ۹۵/۰۹/۰۹
جلال شیراوند ۶۴۱۴***۰۹۱۴ ۹۵/۰۳/۱۴
جلال شیراوند ۶۷۵۹***۰۹۱۶ ۹۵/۰۳/۱۷
جمشید افشاری ۹۶۰۷***۰۹۱۹ ۹۵/۰۴/۲۰
جواد امان الهی ۵۳۰۲***۰۹۱۳ ۹۵/۰۳/۱۵
جواد حسین پور ۵۸۳۰***۰۹۱۳ ۹۵/۰۲/۲۱
جواد خزائی ۰۴۶۴***۰۹۹۰ ۹۵/۱۱/۰۴
جواد فرید ۷۵۹۶***۰۹۱۲ ۹۵/۰۹/۰۴
جواد نوین ۹۴۹۹***۰۹۱۹ ۹۵/۰۱/۰۶
حاجیه احمدوند ۵۸۷۳***۰۹۱۲ ۹۵/۰۲/۱۶
حسن ضیایی ۸۶۵۸***۰۹۱۳ ۹۵/۱۱/۰۲
حسن ضیایی ۵۸۳۷***۰۹۹۰ ۹۵/۱۲/۱۴
حسن علی میرزایی ۴۵۱۰***۰۹۱۶ ۹۵/۰۹/۲۴
حسن نصیری ۳۶۹۰***۰۹۱۲ ۹۵/۰۳/۰۵
حسین ابراهیمی ۳۹۵۹***۰۹۱۴ ۹۵/۰۹/۰۲
حسین حیدری ۹۹۱۰***۰۹۱۴ ۹۵/۱۲/۲۸
حسین زارعی ۹۸۱۶***۰۹۱۴ ۹۵/۰۳/۲۱
حسین ناصری ۹۴۰۰***۰۹۱۷ ۹۵/۰۲/۲۳
حسین ناظری ۳۱۴۸***۰۹۱۷ ۹۵/۰۱/۲۲
حمید بازیار ۶۵۲۵***۰۹۱۷ ۹۵/۰۳/۰۸
حمید عسگری مجد آبادی ۳۸۹۱***۰۹۱۹ ۹۵/۰۳/۲۷
حمیدرضا بهادری ۳۱۴۶***۰۹۱۶ ۹۵/۰۲/۱۰
خضر مهران پور ۹۱۳۶***۰۹۱۷ به مناسبت روز پدر (فروردین ۹۶)
داریوش غفاری ۲۹۸۱***۰۹۱۰ ۹۵/۰۳/۱۹
در مرحله احراز هویت ۶۸۱۱***۰۹۱۵ ۹۵/۱۲/۰۱
در مرحله احراز هویت ۵۱۳۲***۰۹۱۰ ۹۵/۱۲/۰۳
در مرحله احراز هویت ۶۰۷۷***۰۹۹۰ ۹۵/۱۲/۰۴
در مرحله احراز هویت ۶۵۲۱***۰۹۱۴ ۹۵/۱۲/۰۵
در مرحله احراز هویت ۹۶۱۷***۰۹۱۴ ۹۵/۱۲/۱۰
در مرحله احراز هویت ۶۷۸۳***۰۹۱۶ ۹۵/۱۲/۱۱
در مرحله احراز هویت ۰۵۶۸***۰۹۱۸ ۹۵/۱۲/۱۶
در مرحله احراز هویت ۲۶۷۲***۰۹۱۱ ۹۵/۱۲/۱۹
در مرحله احراز هویت ۱۲۶۵***۰۹۱۹ ۹۵/۱۲/۲۰
در مرحله احراز هویت ۷۴۳۵***۰۹۱۵ ۹۵/۱۲/۲۱
در مرحله احراز هویت ۹۳۰۰***۰۹۱۴ ۹۵/۱۲/۲۷
در مرحله احراز هویت ۹۶۱۶***۰۹۱۰ ۹۵/۱۲/۲۴
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۰۲/۰۶
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۰۳/۳۰
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۰۴/۰۴
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۰۴/۰۷
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۰۴/۲۱
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۰۴/۲۳
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۰۹/۲۶
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۰/۲۶
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۰/۲۷
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۱/۰۷
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۱/۰۸
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۱/۱۵
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۱/۱۶
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۱/۱۸
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۱/۲۰
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۱/۲۱
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۱/۲۶
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۱/۲۹
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۲/۱۲
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۲/۲۲
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۲/۲۵
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۲/۲۳
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۰۱/۲۰
رحمان آبروش ۹۷۵۰***۰۹۱۴ ۹۵/۰۲/۱۴
رستم یوسفی ۶۸۵۴***۰۹۱۲ ۹۵/۱۲/۲۶
رسول زارع ۷۲۴۶***۰۹۱۷ ۹۵/۰۹/۲۸
رضا آقاپور ۶۰۹۶***۰۹۱۶ ۹۵/۰۹/۲۰
رضا بیابانی ۵۵۰۸***۰۹۱۷ ۹۵/۰۹/۱۲
رضا سلیمان آبادی ۱۲۶۵***۰۹۱۹ ۹۵/۱۱/۰۹
رضا فرخی نیا ۴۶۶۸***۰۹۱۲ ۹۵/۰۴/۰۵
رضا ولدخانی ۴۲۱۳***۰۹۱۹ ۹۵/۰۱/۱۹
رضا پورهنگ ۳۲۱۹***۰۹۱۶ ۹۵/۱۲/۱۳
رقیه فقانی ۸۳۱۰***۰۹۱۹ ۹۵/۱۰/۱۸
رمضانعلی میرزائی ۳۹۹۶***۰۹۱۱ ۹۵/۰۱/۲۵
رویا تیمناک ۳۰۴۲***۰۹۱۱ ۹۵/۰۹/۰۳
زهرا ذبیحی خرق ۹۹۸۲***۰۹۱۱ ۹۵/۰۳/۰۶
زهرا مساجدی ۷۳۹۵***۰۹۱۹ ۹۵/۰۹/۲۵
زهرا مقدم ۳۲۷۱***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۱۱
زینب علی مکه ۱۲۴۸***۰۹۱۱ ۹۵/۰۹/۱۴
ساناز نجفی ۹۴۹۸***۰۹۱۹ ۹۵/۰۲/۳۱
سجاد خزائی ۰۵۶۸***۰۹۱۸ ۹۵/۱۱/۰۵
سعید رهسپار ۴۵۸۸***۰۹۱۱ ۹۵/۰۴/۲۴
سمانه شهروئی ۶۷۸۳***۰۹۱۶ ۹۵/۱۰/۲۰
سمانه شهرویی ۶۸۳۵***۰۹۱۶ ۹۵/۰۹/۲۳
سهراب بیابانی ۲۵۲۲***۰۹۱۷ ۹۵/۱۰/۲۵
سیاوش اینالو ۰۷۸۶***۰۹۱۰ ۹۵/۰۹/۲۱
سید امیررضا موسوی ۷۸۴۳***۰۹۱۱ ۹۵/۰۱/۱۵
سید قاسم کرمی ۳۰۹۲***۰۹۱۱ ۹۵/۱۲/۲۹
سید محمد مهدی موسوی ۶۲۷۷***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۲۴
سید مهدی حسینی ۶۲۷۵***۰۹۱۵ ۹۵/۱۲/۰۲
سیدجلیل فاطمی ۷۴۳۵***۰۹۱۳ ۹۵/۰۱/۰۴
سیدعلی محمدی ۵۵۷۶***۰۹۱۲ ۹۵/۰۳/۰۴
سیروس قنبری ۱۳۷۵***۰۹۱۸ ۹۵/۰۱/۰۷
شقایق خندابی ۴۷۰۴***۰۹۱۶ ۹۵/۰۱/۲۷
صغری غزالیان ۴۰۰۹***۰۹۱۷ ۹۵/۱۱/۲۲
صفورا حیدری اورنج جقی ۸۹۸۳***۰۹۱۹ ۹۵/۱۱/۱۰
طاهره خلیل طهماسبی ۱۰۲۶***۰۹۱۰ ۹۵/۰۹/۳۰
عباس دوستی ۱۲۵۳***۰۹۱۹ ۹۵/۱۱/۰۳
عباس پور درویش ۶۷۱۵***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۲۸
عبدالامام نصرتی ۰۱۷۰***۰۹۱۶ ۹۵/۱۲/۰۷
عبدالجلیل اموری ۴۹۱۷***۰۹۱۶ ۹۵/۰۱/۱۳
عبدالرضا بنی اسد ۰۹۷۴***۰۹۱۰ ۹۵/۰۱/۲۶
عبدالسلام بلیدئی ۰۱۰۵***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۲۷
عبدالعلی صائب نیا ۱۱۲۵***۰۹۱۷ ۹۵/۰۴/۰۹
عرفان خسروی ۱۴۲۹***۰۹۱۲ ۹۵/۰۴/۲۹
عزت الله منصوری ۳۳۵۸***۰۹۱۸ ۹۵/۱۱/۲۸
عزيز قربان نژادفاراب ۲۳۰۲***۰۹۱۷ ۹۵/۰۱/۰۳
علریضا حصارنوعی ۱۹۲۹***۰۹۱۵ ۹۵/۱۱/۱۷
علی توکلی ۷۲۹۷***۰۹۱۱ ۹۵/۰۱/۰۱
علی جلالی جلال آبادی ۱۶۰۸***۰۹۱۳ ۹۵/۰۲/۱۵
علی زارع ۳۳۰۳***۰۹۱۷ ۹۵/۰۳/۲۲
علی شبان پور ارانی ۳۴۹۲***۰۹۱۳ ۹۵/۰۹/۰۸
علی طیبی میانه ۶۸۵۱***۰۹۱۲ ۹۵/۰۳/۰۲
علی علی اکبری ۰۶۱۱***۰۹۱۱ ۹۵/۰۴/۲۶
علی علی پوریان ۷۸۰۰***۰۹۱۹ ۹۵/۰۲/۲۶
علی محمدزاده ۰۹۴۳***۰۹۱۱ ۹۵/۰۳/۲۴
علی محمودی ۹۳۸۴***۰۹۱۹ ۹۵/۰۹/۱۷
علی منصوری فر ۴۴۷۳***۰۹۱۴ ۹۵/۰۳/۰۳
علی واحدی ۳۹۱۶***۰۹۱۶ ۹۵/۰۱/۰۹
علی پور عبدالهی ۳۹۳۵***۰۹۱۲ ۹۵/۰۴/۳۰
علیرضا ساجدی ۷۱۲۸***۰۹۱۹ ۹۵/۰۱/۲۹
غزل زعفرانی ۸۴۵۲***۰۹۱۶ ۹۵/۱۲/۱۸
غلام عباس طهماسبی ۹۰۶۵***۰۹۱۳ ۹۵/۱۲/۰۶
غلامرضا آزادی ۵۴۰۷***۰۹۱۷ ۹۵/۰۹/۱۰
غلامرضا محمدی ۸۶۱۵***۰۹۱۷ ۹۵/۰۴/۱۹
غلامرضا مختاری سرای ۲۵۰۶***۰۹۱۴ ۹۵/۱۱/۲۷
فائزه سلطان احمدی ۱۸۳۰***۰۹۱۵ ۹۵/۱۱/۱۲
فاطمه عاشوری ۸۸۳۹***۰۹۱۰ ۹۵/۱۱/۱۳
فالح عیدانی ۱۶۹۱***۰۹۱۶ ۹۵/۱۲/۱۷
فرامرز ميرزايی ۴۸۳۵***۰۹۱۸ ۹۵/۰۳/۱۱
فرهاد اینانلو ۵۵۶۲***۰۹۱۰ ۹۵/۰۹/۱۵
فریبرز نظری ایمن آبادی ۱۸۶۸***۰۹۱۰ ۹۵/۰۳/۰۱
قاسم اسلامی نصب ۶۴۴۱***۰۹۱۹ ۹۵/۰۲/۰۸
قاسم للازایی ۲۹۰۳***۰۹۱۵ ۹۵/۱۱/۱۱
قمر ظفر سورچی ۷۷۷۳***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۲۴
قنبر زاهدی ۰۴۶۶***۰۹۱۷ ۹۵/۱۰/۲۲
كامران حيدركاشی ۷۵۵۲***۰۹۱۲ ۹۵/۰۲/۲۹
لطیف نیازی ۴۶۶۰***۰۹۱۸ ۹۵/۰۹/۲۷
مجتبی محمدی ۸۵۵۷***۰۹۹۰ ۹۵/۰۹/۰۶
مجید مرادی فعلی ۲۷۰۱***۰۹۱۲ ۹۵/۰۳/۱۸
محبوب علی حبی ۶۳۹۴***۰۹۱۹ ۹۵/۱۲/۰۸
محسن افراد ۲۴۷۴***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۰۸
محسن محمدی ۲۰۰۹***۰۹۱۱ ۹۵/۱۲/۱۵
محمد آمرکارگر ۲۵۲۳***۰۹۱۰ ۹۵/۰۳/۲۳
محمد ابراهیم خسروی ۱۶۹۶***۰۹۱۰ ۹۵/۰۲/۰۹
محمد ابراهیم دلیر تربتی ۶۵۸۰***۰۹۱۵ ۹۵/۰۳/۲۰
محمد اسدی ۴۱۹۲***۰۹۱۱ ۹۵/۰۲/۰۷
محمد تقی خباز ۲۱۴۵***۰۹۱۹ ۹۵/۰۳/۱۰
محمد تورانی ۴۸۵۱***۰۹۱۱ ۹۵/۰۸/۲۸
محمد صالح محمدگنجی ۷۰۶۵***۰۹۱۲ ۹۵/۰۳/۱۳
محمد صیدآبادی ۹۵۳۴***۰۹۱۵ ۹۵/۰۹/۱۸
محمد علیزاده ۱۶۸۷***۰۹۱۲ ۹۵/۰۴/۰۶
محمد فکوری ۹۷۱۲***۰۹۹۰ ۹۵/۰۹/۱۹
محمد هاجری ۰۱۵۳***۰۹۱۴ ۹۵/۰۲/۰۴
محمدرضا دیناروند ۰۳۴۱***۰۹۱۶ ۹۵/۰۱/۱۰
محمود ترابی ۰۰۷۹***۰۹۱۳ ۹۵/۰۲/۱۹
محمود جباری ۲۵۰۶***۰۹۱۹ ۹۵/۰۳/۰۷
محمود خرم ۴۳۴۰***۰۹۱۵ ۹۵/۱۱/۲۳
مرتضی آخوند زاده ۳۷۰۳***۰۹۱۵ ۹۵/۰۴/۰۳
مرتضی سیدمحمدی ۰۲۶۱***۰۹۱۵ ۹۵/۰۱/۰۵
مرتضی شایع ثانی ۹۸۰۲***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۰۱
مرتضی طاهری ۷۰۲۴***۰۹۱۱ ۹۵/۰۹/۰۵
مرتضی محمدی ۶۹۳۸***۰۹۹۰ ۹۵/۰۹/۱۱
مرتضی کریمیان ۷۷۸۰***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۲۵
مریم رحمانی ۲۳۹۰***۰۹۱۲ ۹۵/۰۳/۲۸
مریم مرداسی سردارآبادی ۹۱۶۰***۰۹۱۶ ۹۵/۰۱/۲۳
مصطفی محمودی ۴۲۰۷***۰۹۱۷ ۹۵/۰۱/۲۸
معراج صلح دوست ۲۶۲۴***۰۹۱۷ ۹۵/۰۹/۰۱
معصومه مرادی ۴۴۱۹***۰۹۱۸ ۹۵/۰۲/۱۲
ملک احمد قبادزاده ۱۳۹۵***۰۹۱۹ ۹۵/۰۲/۳۰
منیژه حیدری ۱۸۱۶***۰۹۱۹ ۹۵/۰۱/۳۰
منیژه لقا پرور ۲۹۴۸***۰۹۱۲ ۹۵/۰۲/۲۲
مهدی اشرفی فرشی ۷۱۴۳***۰۹۱۴ ۹۵/۰۴/۳۱
مهدی رجب پور ۶۷۴۴***۰۹۱۹ ۹۵/۰۹/۰۷
مهدی غفاریان تمیزی ۷۱۵۱***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۱۳
مهدی کمالی ۲۰۰۴***۰۹۱۳ ۹۵/۱۱/۲۵
مهران دانیالی ۰۹۸۳***۰۹۱۶ ۹۵/۱۰/۱۵
مهری رحمانی ۳۶۲۳***۰۹۱۹ ۹۵/۱۱/۳۰
مهری مالمیر ۶۱۲۵***۰۹۱۸ ۹۵/۰۲/۲۰
مهسا سلیمیان ۴۹۸۶***۰۹۱۹ ۹۵/۰۱/۳۱
موسی روایی ۵۵۳۹***۰۹۱۷ ۹۵/۰۱/۱۶
میثم موسی وند ۴۶۵۷***۰۹۱۱ ۹۵/۰۴/۲۵
ناصر نجف زاده ۲۹۱۹***۰۹۱۴ ۹۵/۱۰/۲۹
نجمه تازیکی ۵۵۳۶***۰۹۱۵ به مناسبت روز پدر (فروردین ۹۶)
نصراله کرمی ۱۷۸۹***۰۹۱۳ ۹۵/۰۸/۲۶
هادی کلانه ۸۰۵۸***۰۹۱۵ ۹۵/۰۱/۰۲
وحید قاسمی ۰۵۶۵***۰۹۱۲ ۹۵/۰۳/۳۱
پرویز شهرروئی ۲۸۳۸***۰۹۱۶ ۹۵/۰۹/۰۶
پریسا تحریری ۸۹۴۸***۰۹۱۸ ۹۵/۰۸/۲۷
کامیار شفیعی ۸۸۴۸***۰۹۱۲ ۹۵/۰۳/۲۹
کریم برزگری ۹۶۴۴***۰۹۹۰ ۹۵/۱۰/۲۸
کمال بدراق نژاد ۰۳۴۴***۰۹۱۱ ۹۵/۰۹/۲۹
کیانوش شیخی ۸۱۷۷***۰۹۱۹ ۹۵/۱۱/۰۶
کیومرث رنجبر ۲۰۹۷***۰۹۱۷ به مناسبت روز پدر (فروردین ۹۶)
یعقوب زارعی فرید ۷۸۴۴***۰۹۱۴ ۹۵/۰۲/۰۳
یوسف اخوان صادقی ۰۱۶۲***۰۹۱۲ ۹۵/۰۲/۱۸
هفته‌های ۵۰ میلیونی
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
آزاده قاسمی ۰۳۸۲ *** ۰۹۱۳ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
احمد هیربد ۲۶۵۵ *** ۰۹۱۴
امین اریانفر ۶۳۸۷ *** ۰۹۱۳
بهروز فتحی ۰۶۵۴ *** ۰۹۱۲
جمال کردلو ۸۶۸۱ *** ۰۹۱۹ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
داود محمدی پلمیدی ۲۴۰۸ *** ۰۹۱۳ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶
رضا خضری ۴۷۸۴ *** ۰۹۱۷
روح‌الله سلیمانی ۴۴۶۴ *** ۰۹۱۵ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶
سمیرا اسکندری ۳۳۹۷ *** ۰۹۱۹ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
شاهین شهبازی مطرب ۳۹۷۹ *** ۰۹۱۹
علی اصغر باقری ۲۴۱۵ *** ۰۹۱۳ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸
قاسم نظری ۰۶۹۱ *** ۰۹۱۳
محمد صادق تیغ بخش ۳۶۰۴ *** ۰۹۱۳
محمد گورگلی ۱۹۸۲ *** ۰۹۱۹
مهدی بیگی ۷۷۸۰ *** ۰۹۱۷ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
مهدی زنده دل ۱۹۸۴ *** ۰۹۱۹ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
پژمان نوروزی ۱۳۶۳ *** ۰۹۱۳
کمال زمانی ۸۰۳۷ *** ۰۹۱۴
iphone6s
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
ابراهیم مسلمی ۱۸۸۸ *** ۰۹۱۲
خودرو رانا
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
ابوالحسن حقی پور ۵۲۸۱ *** ۰۹۱۲
اسداله امیری شورجه ۴۵۵۸ *** ۰۹۱۲
حسن یخکشی ۶۰۹۲ *** ۰۹۱۱
سهیلا حسن پور ۳۱۰۸ *** ۰۹۱۲
صغری نوروزی ۴۰۵۵ *** ۰۹۱۹
عبداله هروی ۴۰۲۷ *** ۰۹۱۰
محمدحسن حاتمی ۷۰۶۲ *** ۰۹۱۵
مرتضی بیاتی ۱۷۲۱ *** ۰۹۱۳
مرتضی دیرنگ ۱۷۲۰ *** ۰۹۱۷
جایزه نقدی ۴۰ میلیون تومانی
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
ابوالفضل ارچنگ ۹۴۵۴***۰۹۱۷ مهر ۹۵
احمد زمون ۱۴۸۵***۰۹۱۲ مهر ۹۵
حبیب اله سیفی ۷۸۶۳***۰۹۱۲ تیر ۹۵
حمید خسرو منش ۳۷۳۵***۰۹۱۵ تیر ۹۵
حمید نیاز زاده ۷۵۱۰***۰۹۱۰ تیر ۹۵
داود باباعلی ۵۹۲۲***۰۹۱۳ مرداد ۹۵
رحیم مهران پور ۵۱۶۳***۰۹۱۷ شهریور ۹۵
زهره یگانه ۶۴۹۷***۰۹۱۳ شهریور ۹۵
سعید منوچهری ریکایی ۷۲۷۸***۰۹۱۸ خرداد ۹۵
سمیه سادات ناظوری خوابجانی ۴۰۵۴***۰۹۱۳ خرداد ۹۵
سید عباس موسوی ۰۶۸۴***۰۹۱۷ خرداد ۹۵
سید علی حسینی ۷۲۱۷***۰۹۱۷ مرداد ۹۵
صادق فلاحتی ۲۳۵۸***۰۹۱۴ مرداد ۹۵
مجید حاجی حیدری ۰۲۰۶***۰۹۱۲ شهریور ۹۵
محسن سلطانی ۹۹۲۵***۰۹۱۱ مرداد ۹۵
محمد اسماعیل آقای پورساربانقلی ۹۴۸۰***۰۹۱۲ خرداد ۹۵
محمد علی نوری ۰۵۴۳***۰۹۱۰ مهر ۹۵
مسعود فرهادنیا ۱۰۶۱***۰۹۱۲ تیر ۹۵
پدرام خسروی چشمه کبودی ۷۵۵۶***۰۹۱۸ شهریور ۹۵
خودرو برلیانس
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
ابولفضل رجبی نیسیانی ۳۸۶۷***۰۹۱۰ خرداد ۹۵
محسن رهبر کایشمی ۵۰۵۸***۰۹۱۲ خرداد ۹۵
لپ تاپ
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
احسان صادقي کليشادى ۳۳۵۱ *** ۰۹۱۳
حسن آخوندزاده کوهی ۶۵۵۷ *** ۰۹۱۹
حمید احمدی ۶۹۳۷ *** ۰۹۱۱
دانیال پریشانی حیدرپور ۹۴۹۰ *** ۰۹۱۷
در مرحله احراز هویت ۳۳۳۳ *** ۰۹۱۲
سید جواد سوادی ۷۰۷۶ *** ۰۹۱۲
محمد نصیری ۸۹۸۴ *** ۰۹۱۲
مصطفی نوری ۱۵۸۶ *** ۰۹۱۵
پوریا رحیم زاده ۲۹۴۳ *** ۰۹۱۴
سفر همراه تیم ملی
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
احسان عماد ۳۴۴۸***۰۹۱۲ بازی ایران و سوریه ۹۵
خداداد جرجندی کلوک ۷۱۸۰***۰۹۱۳ بازی ایران و سوریه ۹۵
محسن محمدی ۸۵۵۷***۰۹۹۰ بازی ایران و سوریه ۹۵
جایزه نقدی ۲۰۰ میلیون تومانی
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
اسماعیل علی سلطان کجین ۳۰۴۱***۰۹۱۴ فروردین ۹۵
در مرحله احراز هویت ۳۰۵۶***۰۹۱۷ ویژه نوروز ۹۶
عبدالرضا مختاری کرچگانی ۵۹۰۶***۰۹۱۳ اردیبهشت ۹۵
محمد حسن مقیمی ۵۰۱۱***۰۹۱۳ شهریور ۹۵
معراجعلی قراباغی ۱۲۲۴***۰۹۱۸ ویژه میلاد حضرت رسول اکرم(ص) سال ۹۵
سفر با کشتی کروز در سواحل چند کشور
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
بهزاد محمدی ۸۲۵۳ *** ۰۹۱۱
ربع سکه
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
حسنعلی فدایی ۳۶۹۱***۰۹۱۱ فروردین ۹۶
در مرحله احراز هویت ۶۸۲۲***۰۹۱۶ فروردین ۹۶
در مرحله احراز هویت ۶۹۴۴***۰۹۱۹ فروردین ۹۶
در مرحله احراز هویت ۰۴۵۹***۰۹۱۷ فروردین ۹۶
در مرحله احراز هویت ۱۱۰۷***۰۹۱۹ اسفند ۹۵
در مرحله احراز هویت ۰۵۳۳***۰۹۱۴ اسفند ۹۵
در مرحله احراز هویت ۰۹۸۳***۰۹۱۶ اسفند ۹۵
در مرحله احراز هویت ۶۸۸۵***۰۹۱۴ اسفند ۹۵
شهربانو انوشی ۵۱۶۴***۰۹۱۱ فروردین ۹۶
فانوس درویشی ۰۲۸۲***۰۹۱۸ فروردین ۹۶
گوشی هوشمند
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
در مرحله احراز هویت ۰۴۹۸ *** ۰۹۱۲
سید رضا بهپور ۷۴۹۴ *** ۰۹۱۷
علی نظام الملکی ۸۹۲۱ *** ۰۹۱۵
محمد گودرزی نسب ۳۱۷۸ *** ۰۹۱۲
مهدى گشاده رو ۰۲۰۰ *** ۰۹۱۲
مهدی محمدنژاد ۴۳۰۳ *** ۰۹۱۰
مهدی موسی پور بردسیری ۹۶۹۳ *** ۰۹۱۳
نوید فخری زاده ۹۳۴۶ *** ۰۹۱۶
تبلت
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
رضا سلطانی ۲۷۲۰ *** ۰۹۱۲
علی ایزدی ۲۸۳۳ *** ۰۹۱۳
فائزه صفری هویدا ۴۱۲۶ *** ۰۹۱۲
فاطمه گل محمدی ۸۸۳۸ *** ۰۹۱۲
جایزه ۳۰۰ میلیون تومانی
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
سید حسن قاسمیان ۶۱۴۲ *** ۰۹۱۲ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
شاید شما باشید؟ کسب امتیاز با «ارسال ۱۵ به ۹۰۹۰» حمایت ۵۰۰۰ تومانی بهار ۹۶
سکه طلا یک گرمی
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
سینا سیدزاده هاشمی ۹۵۸۴***۰۹۱۲ سال ۹۵
شهریار رستمی ۶۹۵۹***۰۹۱۸ سال ۹۵
علی محمدیان خطیر ۸۰۱۱***۰۹۱۹ سال ۹۵
مهدی بمانی زارع شریف ابادی ۸۲۵۴***۰۹۱۳ سال ۹۵
نیما مصلحت لای ۸۲۵۰***۰۹۱۲ سال ۹۵
سفر به دور اروپا
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
شاید شما باشید؟ کسب امتیاز با «ارسال ۱۵ به ۹۰۹۰» حمایت ۵۰۰۰ تومانی از تیم ملی فوتبال فروردین ۹۶
شاید شما باشید؟ کسب امتیاز با «ارسال ۱۵ به ۹۰۹۰» حمایت ۵۰۰۰ تومانی از تیم ملی فوتبال فروردین ۹۶
شاید شما باشید؟ کسب امتیاز با «ارسال ۱۵ به ۹۰۹۰» حمایت ۵۰۰۰ تومانی از تیم ملی فوتبال فروردین ۹۶
خودرو ۲۰۶
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
علی جلالی ***
خودرو تیبا
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
علی شناوری شیرازی ***
مریم ابراهیمیان ***
یک فروند هواپیما دونفره به همراه آموزش خلبانی
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
علی غفاری راوی ۱۷۱۴ *** ۰۹۱۳ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
خودرو BMW
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
علی غلامی کمشچه ۸۸۳۵ *** ۰۹۱۳ جایزه مخصوص عید فطر ۹۵
پیراهن یادبود تیم ملی فوتبال
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
محمد زمانی ***